Opvoedingsproject

Ieder kind maximale kansen bieden om vanuit onze christelijke levensvisie te zorgen voor een degelijk onderwijs en een eigentijdse opvoeding.

Deze beknopte samenvatting bundelt de 5 hoofddoelen van ons opvoedingsproject.

Zorg voor kwaliteitsonderwijs: maximale ontplooiingskansen aan elk kind

Als school streven we ernaar om de kwaliteit van ons onderwijs hoog te houden en nog te verbeteren. Dit betekent voor ons dat we aan elk kind maximale ontplooiingskansen bieden en dit zowel op het lichamelijk, verstandelijk, sociaal, emotioneel vlak en op het vlak van waardenbeleving en religie. We trachten de kinderen vanuit een grote betrokkenheid op al deze vlakken tot leren te brengen.

Respect voor, en aanvaarding van elk kind, met voorkeur voor de kansarmen

Ieder kind is uniek. Onze school respecteert en aanvaardt dit. Daarom trachten we rekening te houden met de belevingswereld, de gevoelens, de mogelijkheden en het tempo van elk kind. We wensen aan elk kind een vorming te geven aangepast aan zijn mogelijkheden. Kinderen die op één of ander vlak kansen missen om volwaardige mensen te worden, te zijn of te blijven, hebben recht op onze uitdrukkelijke solidariteit. Wij willen tijd en middelen vrij maken om hen te begeleiden.

Aandacht voor christelijke zingeving en beleving

In onze opvoedingstaak willen we aandacht schenken aan de religieuze dimensie. We geloven dat onze school een milieu kan zijn waar de verwijzing naar Jezus Christus anders doet leven. We willen de kinderen dan ook zowel tijdens godsdienstmomenten als in andere (les)activiteiten laten kennismaken met de persoon, het leven en de leer van Jezus Christus en hen laten ervaren dat dit de inspiratie- en de opvoedingsbron is van christelijk leven.

Een dynamische gemeenschap met degelijke structuren en aandacht voor deskundigheid

We opteren voor een dynamische gemeenschap. Dit betekent dat we permanent streven naar verdere uitbouw en verbetering. We staan open voor vernieuwingen en wensen meer deskundigheid te verwerven. We trachten een goede school- en internaatswerking te verkrijgen door de overlegstructuren degelijk uit te bouwen en efficiënt te laten werken. Ook voor de infrastructuur dragen we zorg.

Een hechte school- en klasgemeenschap

De verbondenheid in onze school willen we beklemtonen door iedereen te betrekken bij het scheppen van een hartelijk leefklimaat, waarin iedereen zich gebonden voelt en waar iedereen gehoord en beluisterd wordt. We wensen dat het contact tussen de ouders en de school systematisch uitgebouwd wordt via persoonlijke contacten, onthaalavonden, kennismakingsnamiddagen en de schoolraad.