Zorgteam

Als ouder wil u uw kind zo veel mogelijk kansen bieden tot een volledige ontplooiing en ook als school willen wij hier aan meewerken. We willen een zorgbrede werking uitbouwen via een globale aanpak voor alle kinderen (verstandelijk, emotioneel, motorisch, sociaal).

Wij gebruiken in onze school een kind- en leerlingvolgsysteem. Dit betekent dat uw kind vanaf de leeftijd van 2,5 tot 12 jaar 3 keer per jaar getest wordt op de belangrijkste vorderingen en leerstofonderdelen. Gegevens die hieruit voortvloeien worden besproken in een MultiDisciplinair Overleg (M.D.O.). Dit is een vergadering van directie, klastitularis, CLB-begeleider, zorgteam en eventueel ouders of externe begeleider (logopedist, kinesist,…) die drie maal per jaar gehouden wordt. Tijdens dit multidisciplinair overleg wordt er afgesproken hoe leerproblemen- en achterstanden in de school zullen worden aangepakt. Bij problemen worden de ouders op de hoogte gebracht en wordt er samen naar een oplossing gezocht.