Voorstelling ouderraad

De ouderraad bestaat uit een dynamische groep van ouders die op vrijwillige basis, tezamen met de directie en het schoolteam, willen meewerken aan het onderwijs- en opvoedingswelzijn op onze school.

Doelstellingen

  • zorgen voor een goede info-doorstroming naar de ouders toe;
  • zorgen voor een actieve deelname van de ouders in de schoolgemeenschap;
  • inhoudelijk meewerken aan het opvoedingsproces: de ouders zowel individueel als gezamenlijk gevoelig te maken voor hun verantwoordelijkheden ten aanzien van de school die zij voor hun kinderen hebben gekozen. De opvoeding en het onderwijs van de kinderen te bevorderen door een nauwe samenwerking tussen ouders en school.
  • zorgen voor financiële steun aan de school door activiteiten te organiseren of te ondersteunen zoals de fuif, de kerstmarkt, het schoolfeest, …
  • de ouders als groep vertegenwoordigen bij de schooldirectie en leraren, het schoolbestuur van de school, alle instanties die bij de opvoeding en het onderwijs van de schoolgaande kinderen betrokken kunnen zijn en met hun welzijn te maken hebben.

Informeren van de ouders

Om onze doelstellingen te verwezenlijken moet er ook een goede doorstroming van informatie in de twee richtingen bestaan, van de ouderraad naar de ouders en omgekeerd. Eén van de belangrijkste informatiekanalen naar de ouders toe zijn de klasvertegenwoordigers. Verder versturen we ook regelmatig elektronische nieuwsbrieven en ook met deze webpagina willen we de werking van de ouderraad beter toelichten en u sneller informeren.

Praktische werking van de ouderraad

Tijdens het schooljaar zijn er zes algemene ouderraadvergaderingen die ook bijgewoond worden door een vertegenwoordiger van de directie en/of leerkrachten. Alle ouders en leerkrachten zijn welkom op deze vergaderingen maar enkel de geregistreerde leden van de ouderraad hebben stemrecht.

Van elke vergadering wordt een verslag gemaakt dat voor alle ouders toegankelijk is. Klik hier om het verslag op te vragen.

Vragen en opmerkingen?

Hebt u vragen, problemen, opmerkingen en/of suggesties dan kan u steeds de klasvertegenwoordiger of iemand van de ouderraad aanspreken, een briefje in onze ideeënbus deponeren of een mailtje sturen naar ouderraad@campuskajee.be