ONGEVALLEN VAN LEERLINGEN

De vzw Onderwijs Kindsheid Jesu heeft een ongevallenverzekering afgesloten bij Ethias die tussenkomt bij ongevallen op de campus en bij ongevallen op weg van en naar de campus.
Het is belangrijk om alle ongevallen op de campus en ongevallen op weg van en naar de campus te melden aan één van de regisseurs.
De verzekering van de campus betaalt de persoonlijke tussenkomsten in de onkosten terug. De tegemoetkoming betreft geneeskundige verzorging. Materiële schade wordt slechts in een beperkt aantal gevallen door de verzekering vergoed.
De campus kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor materiële schade aan eigendommen van de leerlingen.
 
Stappenplan
1. Bij een ongeval op de campus worden de ouders zo snel mogelijk verwittigd. 

2. Indien nodig verstrekken onze hiervoor opgeleide nijverheidshelpers zelf de eerste hulp. Indien het ongeval naar mening van deze nijverheidshelpers van die aard is dat onmiddellijk medische hulp noodzakelijk is, ondernemen wij hiervoor de nodige stappen (arts, ziekenwagen,…). Wanneer er voldoende tijd is, gaan de ouders met hun kind naar een geneesheer of de spoedafdeling van een ziekenhuis.

3. Er moet steeds een medisch attest worden ingevuld door de behandelende geneesheer, bij voorkeur het model dat op het secretariaat kan verkregen worden.

4. De campus geeft het ongeval aan bij de verzekering, en bezorgt hen het medisch attest.

5. Na registratie bij de verzekering krijgen de ouders rechtstreeks een ontvangstbevestiging met daarin de modaliteiten van de terugbetaling.

6. Alle onkostennota’s dienen eerst door de ouders zelf betaald te worden. Nadien worden de originele onkostennota’s alsook een overzicht van de tussenkomst in deze kosten van de mutualiteit door de ouders aan de verzekering overgemaakt.