De opdracht van Kindsheid Jesu Schoten heeft een duidelijk karakter vanuit haar geschiedenis. Wanneer we ons opvoedingsproject van KVO naast het schoolproject van Campus Kajee leggen, merken we heel veel parallellen.

Een belangrijke extra focus in het schoolproject van Kindsheid Jesu vestigt de aandacht op de kansarme kinderen. Deze extra aandacht voor wie in de maatschappij minder kansen krijgt, vertaalt zich al heel concreet in ons internaat, en leeft daarnaast ook verder in ons aanbod en in onze aanpak.

Hieronder kan je het volledige schoolproject van onze campus lezen.

“Ieder kind maximale kansen bieden om vanuit onze christelijke levensvisie te zorgen voor een degelijk onderwijs en een eigentijdse opvoeding”

 

ZORG VOOR KWALITEITSONDERWIJS: MAXIMALE ONTWIKKELINGSKANSEN OP ALLE VLAKKEN

Als school streven we ernaar om de kwaliteit van ons onderwijs hoog te houden. We bieden aan elk kind maximale ontplooiingskansen en dit zowel op het cognitief, sociaal-emotioneel, creatief en sportief vlak en op het vlak van waardenbeleving en religie. We trachten de kinderen vanuit een grote betrokkenheid op al deze vlakken tot ontwikkeling te brengen.

 

RESPECT VOOR, EN AANVAARDING VAN ELK KIND, MET BIJZONDERE AANDACHT VOOR DE KANSARMEN

Ieder kind is uniek, ieder kind is welkom bij ons. We houden rekening met de belevingswereld, de gevoelens, de mogelijkheden en het tempo van elk kind. We wensen aan elk kind een vorming te geven aangepast aan zijn mogelijkheden. Kinderen die op één of ander vlak kansen missen om een volwaardige plaats binnen onze maatschappij te verwerven, hebben recht op onze uitdrukkelijke en actieve solidariteit.

 

AANDACHT VOOR CHRISTELIJKE ZINGEVING EN BELEVING

In onze opvoedingstaak willen we aandacht schenken aan de religieuze dimensie. We geloven dat KJ een milieu kan zijn waar de verwijzing naar Jezus Christus anders doet leven. We willen de kinderen dan ook zowel tijdens godsdienstmomenten als in andere (les)activiteiten laten kennismaken met de persoon, het leven en de leer van Jezus Christus en hen laten ervaren dat dit de inspiratie- en de opvoedingsbron is van christelijk leven.

 

VERBONDENHEID MET ELKAAR EN ANDEREN

De verbondenheid in KJ willen we beklemtonen door iedereen te betrekken bij het scheppen van een hartelijk leefklimaat, waarin iedereen zich verbonden voelt en waar iedereen gehoord en beluisterd wordt. Dit realiseren we dankzij vele formele en informele contacten.
Onze leerlingen dit laten ervaren, nodigt hen uit om te groeien tot volwassenen met een grote gemeenschapszin die het vanzelfsprekend vinden hun verantwoordelijkheid te nemen in de samenleving.

 

EEN DYNAMISCHE GEMEENSCHAP MET AANDACHT VOOR DESKUNDIGHEID DANKZIJ DEGELIJKE OVERLEGSTRUCTUREN

Om ons schoolproject te kunnen realiseren, vormen we een dynamische gemeenschap. Dit betekent dat we permanent streven naar optimalisatie, volgens de noden en mogelijkheden in een steeds evoluerende wereld. We hebben continu aandacht voor professionalisering in functie van deze evoluties. Degelijk uitgebouwde overlegstructuren garanderen een goede werking. Ook de infrastructuur krijgt in functie hiervan de nodige aandacht.