De KVO-scholen engageren zich tot kwalitatief zorgbeleid als onderdeel van kwalitatief onderwijs op vlak van de onderwijsloopbaan, leren en studeren, psychisch en sociaal functioneren en het fysiek welzijn.  
Voor de totstandkoming van de zorgvisie baseren we ons op het OK-kader en het zorgvademecum.
De KVO-scholen verankeren deze visie in hun zorgbeleid. 


1. Onderwijs met aandacht voor de totale persoonlijkheidsontwikkeling van elke leerling 

Diversiteit -  verbindend schoolklimaat – eigen opvoedingsproject – kwetsbaarheid en armoede – katholieke dialoogschool – gezondheid – welbevinden – onderwijsloopbaan – onthaal en inschrijvingen - kinderrechten

We geloven in de eigenheid en identiteit van elk kind en jongere, ieder met eigen mogelijkheden, talenten en groeikansen. Die kiemkracht willen we optimaal kansen geven in een stimulerend en verbindend schoolklimaat waarin leerlingen zich maximaal kunnen ontplooien. 

2.  Ouders als partner  

Verbindend schoolklimaat – ouders – netwerk van de school

We nodigen ouders uit om constructief samen te werken. Dit versterkt het effectief leren en verhoogt de kans op het welslagen van eventuele zorgacties.  

3. Kwaliteitsvol onderwijs in een krachtige leeromgeving 

Kwaliteitscultuur – beleidsvoerend vermogen  - goed onderwijs en krachtige leeromgeving - taal

Elk lid van het schoolteam doet ertoe om het leervermogen van elke leerling maximaal te stimuleren. 
Met effectieve (ortho-) didactiek, doordachte differentiatie en evaluatie realiseer je zoveel mogelijk leerwinst voor elke leerling. 

4. Blijvende professionalisering 

Kwaliteitscultuur – beleidsvoerend vermogen – goed onderwijs en krachtige leeromgeving

De school zet in op professionalisering voor elke leraar ter versterking van de deskundigheid en de effectiviteit van hun onderwijsactiviteiten. Het vergroot hun expertise en professionele zelfvertrouwen. 
Dit alles heeft een positieve impact op het leren van elke leerling op de school.
Door de verworven competenties te delen, vergroot je de kans dat nieuwe inzichten gedragen worden door het team.  

5. Zorg vanuit een zorgcontinuüm maximaliseert kansen voor elke leerling

Welbevinden – continuümvan zorg – kwetsbaarheid en armoede - welbevinden

Zorg en kansen bieden is cruciaal om elke leerling te blijven uitdagen. Het stimuleren van een growth mindset verhoogt de ontwikkeling van alle competenties en vaardigheden.
Het ganse team werkt mee aan een brede basiszorg, wat de leerkansen voor elke leerling versterkt. 
Het  zorgteam versterkt dit waar nodig en biedt ondersteuning/coaching in het kader van verhoogde zorg. 
Het LVS is het basisdocument voor een transparant zorgbeleid op leerlingniveau.

6.  Overleg met betrokkenen 

Ouders -netwerk van de school 

Een verbindende, transparante en doelgerichte communicatie maakt constructief overleg mogelijk en is cruciaal bij de zorg voor leerlingen. Ouders, leerkrachten, leerlingbegeleiders, directie, CLB en externen  vormen hierin partners. Overleg kan zowel via formele als informele kanalen verlopen, rekening houdend met de geldende regelgeving betreffende privacy en deconnectie.